Tel.: 696 514 002

Email: info@grillkamado.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
„Zabawy miłośników jedzenia”
organizowanego przez Best Distribution sp. z o.o.

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu Facebook pt. „Zabawy miłośników jedzenia” (dalej jako “Konkurs”), jest spółka Best Distribution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: aleja Jana Pawła II 27, 00 – 867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 551735, NIP 5272733736, wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł (dalej jako „Organizator” lub „Best Distribution”).
II. Tematyka konkursu
Tematyką Konkursu są potrawy, które zostałyby przyrządzone na grillu ceramicznym Grill Kamado Mini. W Konkursie chodzi o to, by Uczestnicy konkursu umieścili zdjęcie dowolnej potrawy, którą przygotowaliby na Grillu Kamado Mini.
III. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej jako „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
1) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
2) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
3) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
4) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
5) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
6) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
IV. Zgłaszanie prac
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej jako „Post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na grupie Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/groups/201271650694920/
2. Konkurs trwa od dnia 1.07.2019 godz. 8:00 i 00 sekund do dnia 31.07.2019 godz. 23:59 i 59 sekund.
3. W Konkursie mogą być zgłaszane jedynie prace oryginalne, które nie zostały nigdzie opublikowane.
4. Zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 (jedno) zgłoszenie. Przesłanie większej ilości zgłoszeń traktowane będzie jako pojedyncze zgłoszenie – uwzględniając wyłącznie te, które zostało zgłoszone jako pierwsze.
6. Fotografie mogą przesyłać tylko autorzy, którym przysługują wszystkie prawa autorskie do prac. Fotografie nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych.
7. Zgłoszenie fotografii do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na:
1) przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu i jego rozstrzygnięcia;
2) umieszczenie nazwiska uczestnika Konkursu na liście rankingowej;
3) w przypadku prac nagrodzonych:
a. wykorzystanie ewentualnego wizerunku osób ujawnionych na fotografii do celów związanych z rozstrzygnięciem Konkursu;
b. nieodpłatną i bezterminową licencję, uprawniającą Organizatora do korzystania z fotografii na następujących polach eksploatacji:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii – wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
• w zakresie rozpowszechniania fotografii – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet).
8. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub dóbr osobistych, uczestnik, jako wyłącznie odpowiedzialny, zwolni Organizatora z odpowiedzialności lub zrekompensuje Organizatorowi koszty poniesione w związku z zadośćuczynieniem roszczeniom tej osoby.
V. Informacje o konkursie i nagrodzie
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie zadania Konkursowego.
3. Nagrodą (dalej jako „Nagroda”) w Konkursie jest „Grill Kamado Mini” (https://www.facebook.com/commerce/products/1604133219677705/).
4. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
5. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu www.facebook.com/GrillKamadoPL/
6. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
7. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
8. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/groups/201271650694920// (zwanej dalej “Grupa Miłośnicy Grillowania Grill Kamado”).
9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
10. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 5.08.2019r.
VI. Ocena prac i odbiór nagrody
1. O przyznaniu Nagrody decyduje społeczność grupy biorąc pod uwagę następujące kryteria: kreatywność opublikowanego Zadania Konkursowego oraz jej dopasowanie do tematyki konkursu – głosując reakcjami
2. Spośród nadesłanych odpowiedzi społeczność wyłoni jednego zwycięzcę.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
4. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/groups/201271650694920/
5. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – www.facebook.com/grillkamadopl/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
1) imię i nazwisko;
2) adres korespondencyjny;
3) numer telefonu;
4) adres mailowy.
6. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 5 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
7. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 5.
8. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
9. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
VII. Administrator danych osobowych i przetwarzanie danych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
VIII. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
1) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
2) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
IX. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 29 października 2018 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
X. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
1) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
2) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
3) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
4) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
5) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora http://grillkamado.pl/regulamin-konkursu/
2. Polityka prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Organizatora http://grillkamado.pl/poltyka-prywatnosci/.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
5. Jednorazowa wartość nagrody w Konkursie nie przekracza kwoty 2.000 zł (ewentualny podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca Organizator).
6. Zgłoszenie opracowanych przepisów na danie konkursowe (potrawę) jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.