Tel.: 696 514 002

Email: info@grillkamado.pl

Poltyka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i warunki, na jakich Best Distribution Spółka z ograiczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: aleja Jana Pawła II 27, 00 – 867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 551735, NIP 5272733736, wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł (dalej jako „Best Distribution”) dla celów niniejszej Polityki Prywatności (zwana również jako „Administrator”), przetwarza dane osobowe, które użytkownik udostępnia podczas korzystania z witryny www.grillkamado.pl (zwanej dalej „Witryną).

Przy korzystaniu z Witryny, każdorazowo gdy użytkownik przekaże Administratorowi jakiekolwiek informacje, które ze względu na swoje cechy pozwalają na identyfikację użytkownika, jak jego imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wystawienia faktury lub adres wysyłki, numer telefonu, rodzaj urządzenia, numer karty kredytowej lub debetowej lub inne informacje, określone i uzyskane ze źródeł wymienionych w punkcie 2 poniżej, itp. (zwane dalej „Danymi osobowymi”), niezależnie od tego, czy ma to związek z przeglądaniem, zakupem naszych produktów lub korzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności, będą dotyczyć użytkownika postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, Polityki Plików Cookie, Regulaminu oraz inne dokumenty, na które ww. Polityki i Regulamin się powołują (zwanymi dalej łącznie „Warunkami”), które obowiązują przez cały czas i z którymi użytkownik powinien się zapoznać, aby mieć pewność, że użytkownik się na nie zgadza.

Proszę pamiętać, że przed skorzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności oraz odpowiednią częścią Regulaminu dotyczącą usługi lub funkcji. W każdej z części można sprawdzić, czy istnieją jakieś szczególne warunki korzystania z danych osobowych lub czy wymagają one konkretnego przetwarzania Danych Osobowych użytkownika.

 1. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa korzystania z naszej strony, chcielibyśmy zapewnić Państwa, że Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. Poniżej poinformujemy Państwa jakie dane użytkowników są gromadzone na naszej stronie internetowej, w jakim celu pozyskujemy Państwa dane, przez jaki czas będziemy je przetwarzać, a także poinformujemy Państwa o tym komu i na jakich zasadach przekażemy Państwa dane oraz o możliwości żądania usunięcia Państwa danych.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykorzystania Witryny do celów określonych w niniejszym dokumencie. Niepodanie pewnych obowiązkowych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Witryny.

Użytkownik niniejszym gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i dokładne oraz wyraża zgodę na zgłaszanie wszelkich ich zmian lub modyfikacji. Jeśli użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialna(-y) za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wyrządzone Witrynie, Administratorowi lub stronom trzecim w wyniku podania błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji zawartych w formularzach.

Administrator, w stosownych przypadkach, wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

 • Opracowanie, zawarcie i wykonanie umowy kupna produktów, które użytkownik nabył lub innej umowy z Best Distribution zawartej za pośrednictwem Witryny.

W szczególności należy wziąć pod uwagę, że w przypadku wybrania opcji zapisania danych karty, użytkownik wyraźnie upoważnia Best Distribution do przetwarzania wskazanych danych, które mają być wykorzystane jako niezbędne do jej aktywacji i dalszych czynności. Kod zabezpieczający karty (CVV lub CVC) używany jest wyłącznie do dokonania zakupu i nie może być następnie przechowywany ani przetwarzany w ramach danych płatności. Zgoda na aktywację tej funkcjonalności oznacza, że dane użytkownika będą automatycznie pojawiać się w tych polach podczas dokonywania przyszłych zakupów, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał ponownie wpisywać swoich danych przy każdym nowym zakupie, ponieważ będą one uważane za ważne. Użytkownik może zmienić lub usunąć swoją kartę w dowolnym momencie poprzez zakładkę  „Moje Konto”. Przechowujemy i przesyłamy dane karty zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami poufności i bezpieczeństwa kart kredytowych i debetowych. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z tej funkcji może wymagać od użytkownika zmiany hasła dostępu. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo podczas korzystania z Witryny zależy również od prawidłowego używania i przechowywania pewnych poufnych kodów.

 • Kontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikacji o charakterze informacyjnym w związku z funkcjami, produktami lub nabytymi usługami, w tym aktualizacją bezpieczeństwa Witryny, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Uczestniczenie i zarządzanie zamówieniami składanymi za pomocą dostępnych kanałów obsługi klienta w odniesieniu do Witryny oraz monitorowanie jakości naszych usług.
 • Windykacja należności niezapłaconych i dochodzenie roszczeń.
 • Weryfikacja zgłoszonych reklamacji oraz rozpatrywanie żądań z tytułu rękojmi/gwarancji.

A zatem, dane osobowe podane przy składaniu zamówienia, umieszczone na fakturze, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia oraz celem spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności. Postawą prawną naszego działania jest art.6 ust.1 lit. b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”)– niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przetwarzanie danych odbywa się albo przez (i) okres określony w przepisach prawa; (ii) albo do momentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych. Na przykład dane odnoszące się do zamówień użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator może być zobowiązany do przechowywania takich danych zgodnie z obowiązującym prawem, i zostaną usunięte po ustaniu tego zgodnego z prawem celu.

 1. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA.

Jeśli użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera, dostarczymy mu informacje dotyczące naszych produktów i usług w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej, innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.).

Subskrypcja Newslettera może wiązać się z wykorzystaniem Danych Osobowych w celu udostępnienia użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z naszymi produktami i usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych mediów elektronicznych, używanych przez nas lub strony trzecie. W celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług, niniejszym informujemy, że Dane Osobowe związane z zakupami w sklepach internetowych, gusty i preferencje mogą być wykorzystywane do analizy, badań marketingowych, badań jakości i poprawy interakcji z naszymi klientami.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Oświadczenie o wycofaniu zgody prosimy wysłać do nas za pośrednictwem Witryny lub bezpośrednio na adres: dataprotection@grillkamado.pl

 1. INFORMACJA PRZEKAZYWANA KONSUMENTOWI O PRZETWARZANIU DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

W trosce o właściwe przetwarzanie danych osobowych naszych klientów, mając na uwadze zapisy RODO, a w szczególności art. 14 tego rozporządzenia, informujemy:

[Administrator danych osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest BEST DISTRIBUTION sp. z o.o. w Warszawie, adres rejestrowy: al. Jana Pawła II, nr 27, Warszawa, 00-867 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami drogą mailową: dataprotection@grillkamado.pl, telefonicznie pod numerem 602 889 722 lub listownie, wysyłając pismo na adres: al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów.

[Działalność administratora] Prowadzimy sklep internetowy „grillkamado.pl”, jednakże nasza główna działalność nie opiera się na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania Twoich danych. Nie przetwarzamy też szczególnych kategorii danych osobowych, jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych czy dane genetyczne bądź biometryczne. Zważywszy na przedmiot działalności i sposób jej prowadzenia, nie mamy prawnego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, choć czujemy się odpowiedzialni za ochronę tych danych i dokładamy starań, aby wdrożone przez nas środki techniczne i organizacyjne zabezpieczyły Twoje dane przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

[Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych] Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług grillkamado.pl. Marketing bezpośredni rozumiemy jako ustalanie potrzeb konsumenckich, odnajdywanie i ocenianie możliwości rynkowych ich zaspokojenia, opracowywanie w oparciu o tę wiedzę towaru lub usługi oraz strategii ich dostarczenia, a także przygotowanie odpowiedniej strategii cenowych, w tym konkursów i promocji, oraz przedstawienie ich Tobie. Jeśli otrzymamy na to zgodę, możemy również dokonać automatycznej oceny niektórych Twoich cech osobowych (profilowanie), aby lepiej poznać Twoje preferencje dotyczące naszych towarów lub usług. Na podstawie tej oceny prześlemy Ci zindywidualizowaną ofertę lub propozycję udziału w konkursie lub promocji.

[Kategorie danych] Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny.

[Podstawa prawna przetwarzania danych] Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, który upatrujemy w dostarczaniu naszym klientom informacji o aktualnych ofertach i dostępnych promocjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

[Okres przechowywania danych] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W okresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora Twoje dane przetwarzane będą do czasu sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym. Usuniemy również Twoje dane mimo braku sprzeciwu, jeżeli nie zalogujesz się na naszym portalu, nie dokonasz zakupu towaru bądź nie skorzystasz z usługi sklepu grillkamado.pl ani nie skontaktujesz się z nami w inny sposób.

[Odbiorcy danych osobowych] Nie planujemy udostępniania Twoich danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy okaże się to niezbędne do przygotowania ofert handlowych lub wykonania zawartej z Tobą umowy. W takim przypadku Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, które przetworzą te dane na nasze zlecenie, mogą być to firmy kurierskie, dostawcy usług IT oraz agencje reklamowe i marketingowe. W żadnym przypadku Twoje dane nie zostaną natomiast przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

[Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: (1) prawo do wycofania zgody – o ile przetwarzanie ma miejsce na jej podstawie; masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; (2) prawo dostępu do danych osobowych; (3) prawo żądania sprostowania danych osobowych; (4) prawo żądania usunięcia danych osobowych; (5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (5) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia tych danych innemu administratorowi. Na Twoje żądanie możemy również przesłać dane bezpośrednio do wskazanego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli będzie to technicznie możliwe.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO – kontakt tutaj). Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: dataprotection@grillkamado.pl, a dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.

 1. PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych i zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących użytkownikowi praw. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z prawa do przenoszenia danych, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres: dataprotection @grillkamado.pl, podając przyczynę swojego żądania.

Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub w części w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Dane osobowe zostaną usunięte w momencie otrzymania wycofania zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody prosimy wysłać do nas na jeden z następujących adresów:

Pocztą elektroniczną na adres: dataprotection@grillkamado.pl

Pocztą na adres: BEST DISTRIBUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów

Telefon: +48 602 889 722

Na życzenie, informujemy zainteresowaną osobę o rodzaju i treści danych osobowych, które (jeśli w ogóle) zostały zgromadzone w trakcie jej wizyt na naszej stronie internetowej, w tym o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych, a także o ich udostępnieniach (jeśli miały miejsce). Wszelkie zapytania w tej kwestii najlepiej kierować pod jeden ze wskazanych powyżej adresów.

 1. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Każdy użytkownik Witryny ma prawo do tego, by jego dane osobowe zostały przez nas usunięte i przestały być przetwarzane, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę lub jeżeli wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, lub jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z RODO.

Dalsze zatrzymywanie danych osobowych przez Best Distribution będzie uznane za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne np. do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli administrator upublicznił Państwa dane osobowe stronom trzecim świadczącym usługi wsparcia, tj. tylko wtedy gdy było to niezbędne do celów, w których były zebrane lub w inny sposób przetworzone, to wówczas poinformuje administratorów, którzy przetwarzają takie dane osobowe o usunięciu wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji. Spełniając ten obowiązek podejmiemy racjonalne działania z uwzględnieniem dostępnych nam technologii i dostępnych środków, w tym dostępnych środków technicznych, w celu poinformowania administratorów, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe, o żądaniu ich usunięcia.

 1. INNE KONIECZNE SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ORAZ ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH.

W celu realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności może być konieczne, aby spółka Best Distribution przetwarzała Dane Osobowe użytkownika. Może również okazać się konieczne przekazywanie Danych Osobowych użytkownika stronom trzecim świadczącym usługi wsparcia, takim jak instytucje finansowe, dostawcy usług technologicznych, logistycznych, transportowych i dostawczych, itp.

Administrator podjął kroki w celu zapewnienia, aby udostępnianie lub przekazywanie danych odbywało się na podstawie prawnej, zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe są odpowiednio chronione we wszystkich lokalizacjach.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Używamy plików cookie, które są małymi plikami zawierającymi informacje dotyczące przeglądania, na przedmiotowej Witrynie w celu ułatwienia przeglądania. Prosimy aby zapoznali się Państwo z naszą polityką dotyczącą plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat używanych przez nas plików cookie, celu ich używania i innych istotnych informacji.